Regulamin
sklepu internetowego hellridershop.com

§1 Definicje pojęć stosowanych w regulaminie

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1. Sprzedawca– rozumie się przez to Leatherformat Kinga Korbalewska, ul. Umińskiego 11a/12,
61-517 Poznań, NIP 6182121616.

2. Cena – rozumie się przez to cenę brutto produktu umieszczoną obok informacji o Produkcie,
nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Produktu.

3. Cennik – rozumie się przez to listę Produktów wraz z ich Cenami.

4. Konto – utworzone po Rejestracji indywidualne konto Klienta, za pomocą którego korzysta z
usług dostępnych po jego założeniu na stronie www.hellridershop.com, w szczególności Konto
umożliwia: zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki
Produktów, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do historii Zamówień. Klient uzyskuje dostęp
do Konta za pomocą loginu i hasła.

5. Koszyk – elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedającego, za pomocą którego
Klient dokonuje zakupu.

6. Koszty dostarczenia produktu – rozumie się przez to koszty ponoszone dla celów
dostarczenia Produktu Zamawiającemu zgodnie z Zamówieniem Zamawiającego.

7. Produkt – rozumie się przez to produkty oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży
detalicznej w Sklepie.

8. Sklep – rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem
internetowym www.hellridershop.com

9. Serwis, Portal – rozumie się przez to automatyczny mechanizm znajdujący się na stronie
internetowej www.hellridershop.com umożliwiający dokonywanie przez Zamawiającego
przewidzianych Regulaminem czynności w zakresie składania Zamówienia w formie
elektronicznej oraz zespół pozostałych funkcjonalności oferowanych pod tym adresem.

10. Zamawiający, Klient – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która złoży Zamówienie zgodnie z zasadami
określonymi w niniejszym Regulaminie.

11. Przedsiębiorca indywidualny – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną
z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby
charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią
działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej

12. Konsument – w rozumieniu art.22(1) kodeksu cywilnego: osoba fizyczna dokonująca z
przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową

13. Zamówienie – rozumie się przez to ofertę skierowaną do Sprzedawcy przez Zamawiającego
w formie elektronicznej przewidzianej przepisami niniejszego Regulaminu, dotyczącą nabycia
Produktu.

 

§ 2 Informacje ogólne

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.hellridershop.com prowadzony jest przez
Sprzedawcę.

2. Ze Sprzedawcą można kontaktować się w następujący sposób:

– drogą elektroniczną na adres hellriderfashion@gmail.com,

3. Dokonywanie Zamówień następuje w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz według
zasad wskazanych w niniejszym regulaminie.

4. Złożenie Zamówienia w sklepie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

5. Zamawiający musi być osobą pełnoletnią oraz mieć pełną zdolność do czynności prawnych.

6. Zamówione Produkty będą dostarczane do miejsc dostawy znajdujących się na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wybranych krajów w Europie.

7. Produkty oferowane przez Sklep oraz ich Ceny mogą różnić się od produktów i cen
oferowanych w stacjonarnych sklepach Sprzedawcy.

8. Sklep dokłada starań, aby korzystanie z serwisu było możliwe dla użytkowników Internetu z
użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów
urządzeń oraz typów połączeń internetowych.

9. Zakazanym jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz
wykorzystywanie przez Klienta Sklepu strony internetowej lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sklep, w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, naruszający
dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sklepu.

10. Z uwagi na publiczny charakter sieci Internet oraz korzystania z usług świadczonych drogą
elektroniczną, Sklep zwraca uwagę na zagrożenia związane z możliwością pozyskiwania i
modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego też Klienci winni stosować
właściwe środki techniczne, które minimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności
powinni oni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci
Internet.

11. Zdjęcia Produktów to ilustracje poglądowe, które w niektórych przypadkach mogą różnić się
od rzeczywistego wyglądu Produktu, np. z uwagi na różną konfigurację sprzętu komputerowego
Klientów. Nie wpływa to jednak na właściwość Produktów.

 

§ 3 Ceny Produktów

1. Wszystkie Ceny Produktów w Sklepie www.hellridershop.com wyrażone są w złotych polskich i
uwzględniają podatek VAT.

2. Ceny Produktów nie zawierają Kosztów dostarczenia Produktu.

3. Cena podana przy Produkcie w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest ostateczna,
wiążąca i nie może być przedmiotem negocjacji.

4. Informacja na temat całkowitej wartości zamawianych Produktów przedstawiana jest w
zakładce Koszyk i aktualizowana po dodaniu każdego Produktu.

5. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia (całkowita wartość zamawianego
Produktu + Koszty dostawy Produktu) podawana jest po wybraniu sposobu płatności i dostawy.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Cen Produktów uwidocznionych w Cenniku. Nie
narusza to praw nabytych Klientów, którzy złożyli zamówienie lub dokonali płatności.

7. Wszystkie produkty oferowane przez Sklep są nowe i oryginalne, wolne od wad fizycznych i
prawnych, w terminie przydatności oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

§ 4 Składanie zamówienia

1. Zamówienia można składać przez cały rok, 24 godziny na dobę, za pośrednictwem strony
internetowej www.hellridershop.com

2. W celu złożenia zamówienia należy wybrać Produkt z kategorii produktów prezentowanych na
stronie Sklepu i dodać go do Koszyka. Podobnie należy postępować z kolejnymi Produktami,
które Klient zamierza kupić.

3. W Koszyku prezentowane są: nazwa produktu, jego zdjęcie, ilość, Cena oraz łączna wartość
wybranych Produktów.

4. Maksymalna liczba Produktów tego samego rodzaju i rozmiaru zamawianych przez jedną
osobę wynosi 5 (pięć) sztuk.

5. Po dodaniu Produktów do Koszyka należy dokonać wyboru formy dostawy i formy płatności,
następnie kliknąć pole „Dalej” w celu przejścia do etapu: Dane do faktury i wysyłki.

6. Jeśli Klient posiada Konto w Sklepie powinien zalogować się korzystając z pól do logowania na
etapie „Twoje dane” w celu sfinalizowania zakupu, a następnie zweryfikować adres do faktury i wysyłki. Jeśli dane adresowe wymagają aktualizacji należy kliknąć pole ”Nowe dane klienta” i wprowadzić nowe informacje. Jeśli Klient zalogował się bezpośrednio po wejściu na stronę
Sklepu, jego dane adresowe wyświetlą się automatycznie.

7. Po podaniu danych adresowych należy zweryfikować zawartość Koszyka oraz pozostałych
detali Zamówienia: danych adresowych, formy dostawy i formy płatności. Jeśli wymagają
skorygowania należy kliknąć pole „ Powrót”. Jeśli są prawidłowe, należy kliknąć pole „Zamawiam
i płacę”

9. Potwierdzenie złożenia zamówienia zawiera szczegółowe informacje na temat złożonego
zamówienia oraz numer, którym należy posługiwać się w kontaktach ze Sprzedawcą.

 

§ 5 Modyfikacja lub rezygnacja z Zamówienia

1. Po potwierdzeniu Zamówienia nie ma możliwości jego modyfikacji.

2. Klient ma możliwość rezygnacji z Zamówienia do momentu jego komplementacji. Po
przekazaniu Zamówienia firmie kurierskiej odwołanie Zamówienia nie jest już możliwe.

3. Rezygnacja z Zamówienia musi być przesłana do Sprzedawcy w formie elektronicznej na
adres hellriderfashion@gmail.com. Niniejsze zapisy nie naruszają prawa Klienta do odstąpienia
od umowy zgodnie z zapisami.

 

§ 6 Realizacja Zamówienia

1. Realizacja Zamówienia rozumiana jest jako skompletowanie zamawianych Produktów,
przygotowanie dokumentów, zapakowanie oraz przekazanie paczki firmie kurierskiej.

2. Sklep www.hellridershop.com dokłada wszelkich starań, aby Produkty prezentowane na stronie
były zawsze dostępne.

3. W niezwykle rzadkich przypadkach niedostępności Produktu/części Produktów objętych
Zamówieniem Klient jest informowany o stanie Zamówienia drogą elektroniczną i proszony o
podjęcie decyzji o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości
Zamówienia). W takiej sytuacji realizacja Zamówienia zostanie wstrzymana do czasu otrzymania
odpowiedzi od Klienta. W przypadku braku odpowiedzi, po upływie 7 dni od momentu przesłania
zapytania do Klienta, Zamówienie zostanie anulowane.

4. Warunkiem realizacji Zamówienia jest podanie przez Klienta poprawnego, dokładnego adresu
dostawy. Adres dostawy musi znajdować się na terenie Polski i nie może być adresem skrytki
pocztowej.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji Zamówienia, w przypadku gdy
podane przez Zamawiającego w formularzu zakupu dane są niepełne lub błędne. W tym
wypadku Sprzedawca zwróci pieniądze Klientowi w taki sam sposób w jaki została dokonana
zapłata.

6. Realizacja Zamówienia złożonego w Sklepie www.hellridershop.com rozpoczyna się w chwili
zaksięgowania płatności na koncie Sklepu.

7. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura .

8. Realizacja Zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni wolnych
ustawowo od pracy. Zamówienie zostanie wysłane w ciągu 5 dni roboczych.

9. Po przekazaniu przez Sprzedawcę paczki z Zamówieniem firmie kurierskiej Klient zostanie
poinformowany o tym fakcie drogą elektroniczną oraz otrzyma fakturę i numer do śledzenia
statusu przesyłki z zamówieniem.

 

§ 7 Zawarcie umowy, prawo odstąpienia od umowy

1. Warunki umowy przewiduje niniejszy regulamin i obowiązujące przepisy prawa.

2. Umowa zostanie zawarta w momencie wysłania przez Sprzedawcę potwierdzenia istotnych
warunków Zamówienia.

3. Sprzedawca zobowiązuje się w ramach umowy do realizacji Zamówienia zgodnie z treścią
specyfikacji Zamówienia w przesłanej Zamawiającemu akceptacji Zamówienia.

4. Sprzedawca dostarcza Produkty Zamawiającemu, faktura przesyłana jest drogą elektroniczną
na adres e-mail podany w trakcie składania Zamówienia.

5. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru Produktów i zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę
Ceny wraz z kosztami dostarczenia Produktów.

6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Klient będący konsumentem w rozumieniu
art.221 Kodeksu Cywilnego oraz przedsiębiorca indywidualny, może odstąpić od umowy zawartej
na odległość, bez podania przyczyny w ciągu 14 dni, licząc od dnia wydania rzeczy (odebrania
przesyłki). Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu
od umowy za pośrednictwem poczty e-mail na adres: hellriderfashion@gmail.com oraz odesłanie
paczki z oryginalnie zapakowanym towarem, z kompletem metek, bez śladów użytkowania.

 

7. Wzór odstąpienia znajduje się pod FORMULARZ ODSTĄPIENIA

8. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za
niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana
była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później
niż w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od
umowy.

9. Zwracany przez Klienta Produkt winien zostać opakowany w sposób zapewniający brak
uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Towar powinien być zwrócony z oryginalnie
przyczepioną metką do towaru oraz akcesoriami. Wraz z Produktem Zamawiający winien
dostarczyć wypełniony Formularz odstąpienia od umowy według wzoru znajdującego się pod
linkiem w punkcie 7 powyżej lub w innej formie pisemnej – jednoznacznego oświadczenia woli o
odstąpieniu od umowy zawierającego co najmniej: numer zamówienia i/lub faktury, datę zakupu,
dane adresowe Klienta, numer telefonu, adres email, numer konta bankowego do zwrotu Ceny
Produktu.

10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem
korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania produktu.

11. Paczkę ze zwrotem należy wysłać na adres:

hellrider, ulica Głogowska 180/7, 60-126 Poznań.

12. Zwrot kwoty, wynikającej z wartości Produktów i ewentualnych Kosztów ich dostarczenia do
Klienta, nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy.

13. Sprzedający wstrzymuje się ze zwrotem kwoty, o której mowa w pkt.13 do czasu otrzymania
Produktów od Klienta lub dostarczenia przez Klienta dowodu ich odesłania, w zależności od tego,
które zdarzenie nastąpi wcześniej.

14. Jeśli Klient poniósł Koszt dostawy zamówienia od Sprzedawcy, w przypadku odstąpienia od
umowy w całości zostanie on zwrócony Klientowi, przy czym zostanie zwrócony najtańszy Koszt
dostarczenia Produktu dostępny w Sklepie.

15. Zwrot należności z tytułu rozliczenia odstąpienia od umowy nastąpi przy wykorzystaniu takiej
samej metody jaką Klient wybrał do opłacenia zamówienia.

 

§ 8 Reklamacja produktu

1. Każdy Produkt zakupiony w Sklepie objęty jest rękojmią Sprzedawcy.

2. Sprzedawca powinien dostarczyć Produkt wolny od wad.

3. W szczególności Klient ma prawo do złożenia reklamacji, jeśli:

a. w zakupionym Produkcie ujawni się wada,

b. dostarczony Produkt został uszkodzony podczas dostawy – Klient powinien zgłosić
niezwłocznie ten fakt do Sprzedawcy, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od odbioru
zamówienia,

c. dostarczony produkt jest niezgodny z Zamówieniem.

4. Reklamacja powinna być zgłoszona w formie pisemnej. Sprzedawca rekomenduje przesłanie
zgłoszenia reklamacyjnego na adres email: hellriderfashion@gmail.com przed odesłaniem
produktu. Zgłoszenie powinno zawierać:

a. nazwę Produktu, jego rozmiar,

b. okoliczności powstania wady / uszkodzenia, w szczególności rodzaj i datę ujawnienia wady /
uszkodzenia,

c. żądanie co do sposobu doprowadzenia reklamowanego Produktu do zgodności z Umową
Sprzedaży: naprawa lub wymiana lub złożenie oświadczenia o obniżenie ceny lub odstąpieniu od
Umowy Sprzedaży

d. dane kontaktowe składającego reklamację,

e. numer rachunku bankowego, na który zostanie zwrócona równowartość reklamowanego
Produktu w przypadku uznania reklamacji a braku możliwości naprawy lub wymiany lub obniżenia
ceny.

5. Klient może złożyć reklamację korzystając ze wzoru Formularza Reklamacji.

6. Reklamowany Produkt i Zgłoszenie reklamacji / Formularz Reklamacji powinny zostać
starannie zapakowane i zabezpieczone na czas transportu przed ewentualnym uszkodzeniem i
odesłane na koszt Klienta na adres:

hellrider, ulica głogowska 180/7, 60-126 Poznań

7. Sklep hellrider nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych „za pobraniem”.

8. Sklep www.hellridershop.com ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż
w terminie 14 dni od otrzymania reklamowanego Produktu. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na podany przez Klienta adres mailowy lub w inny podany przez niego
sposób.

 

9. Jeżeli produkt ma wadę Klient może:

a) Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sklep
www.hellridershop.com niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni
produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli
produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość
obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast
zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo
zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności
z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych
kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności
kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia;

b) Żądać wymiany produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sklep jest obowiązany wymienić produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty
naprawy lub wymiany ponosi Sklep.

10. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą
na adres Sklepu. W wypadku Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu
cywilnego oraz przedsiębiorcy indywidualnego, Sprzedawca zwróci koszt odesłania
reklamowanego produktu w przypadku uznanej reklamacji.

11. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem
dwóch lat od wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu
na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed
upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od
Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Produktu. Jeżeli
Klient żądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od
Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą
bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu lub usunięcia wady.

12. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja
2013 r., Sprzedawca udostępnia łącze elektroniczne do platformy ODR: ec.europa.eu/odr.
Platforma ODR stanowi m. in. źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania
sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.

13. Jeżeli Kupujący nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego ani
przedsiębiorcą indywidualnym, wówczas postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się
(zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego). Reklamacja powinna zostać złożona na
adres wskazany w pkt. 6 powyżej.

 

§ 9 Wymiana Produktu

1. W przypadku chęci wymiany Produktu Klient powinien odstąpić od Umowy Sprzedaży w
odniesieniu do danego Produktu, a następnie złożyć nowe Zamówienie na kolejny Produkt.

 

§ 10 Kody rabatowe

1. Sklep przewiduje możliwość organizowania akcji promocyjnych, w których Klienci będą mogli
dokonać zakupu z uwzględnieniem kodu rabatowego.

 

§ 11 Rozwiązanie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (nie dot. Zamówień/umów sprzedaży)

1. Każda ze stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym
czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę
przed rozwiązaniem ww. Umowy i postanowień poniżej.

2. Klient, który dokonał Rejestracji, rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną,
poprzez zgłoszenie Sklepowi żądania usunięcia konta Klienta, przy użyciu dowolnego środka
komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sklepu z oświadczeniem woli Klienta.

3. Sklep wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do
Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta
podczas rejestracji konta w Sklepie.

 

§ 12 Ochrona danych osobowych

1.Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie (w tym w procesie rejestracji konta, w
procesie składania Zamówienia bez rejestracji w Sklepie, w procesie korzystania ze Sklepu, w
tym dokonywania zakupów w Sklepie), przetwarzane są przez Leatherformat Kinga Korbalewska,
uica Głogowska 180/7, 60-126 Poznań, Polska.

2.Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do
dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez
Sprzedawcę, które wymagają podania danych osobowych. Sprzedawca przetwarza dane
osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania
umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie, a w przypadku wyrażenia
przez Klienta zgody, na otrzymywanie newslettera, również w celu świadczenia usługi
newslettera.

3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i
usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po poprzez zgłoszenie pod adres:
hellriderfashion@gmail.com

4. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.

5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się na stronie
internetowej Sklepu poświęconej Polityce Prywatności.

 

§ 13 Newsletter

1. Usługa polega na bezpłatnym przesyłaniu drogą elektroniczną wszystkim użytkownikom
Portalu www.hellridershop.com, którzy sobie tego życzą, Newslettera z informacjami o aktualnych
ofertach, promocjach, wyprzedażach.

2. Usługa dostępna jest dla wszystkich użytkowników Portalu www.hellridershop.com, bez
warunku rejestracji w Portalu.

3. Aby otrzymywać Newsletter należy w formularzu, znajdującym się w Portalu
www.hellridershop.com podać poprawny i aktywny adres e-mail oraz wyrazić zgodę na
otrzymywanie Newslettera.

4. Adres e-mail podawany w celu subskrypcji Newslettera jest wykorzystywany tylko i wyłącznie
do tego celu.

5. Rezygnacji z Newslettera można dokonać poprzez kliknięcie w odpowiedni link podany w
stopce każdego e-maila zawierającego Newsletter.

6. Osoba zamawiająca subskrypcję Newslettera akceptuje tym samym postanowienia
Regulaminu.

 

§ 14 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy prawa
polskiego.

2. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy
stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane
przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.

3. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z
wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu
między Klientem a Sklepem. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej
przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na
stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

4. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a
Sklepem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika
konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona
konsumentów.

5. Sklep dąży by spory z Konsumentem były rozwiązywane w pierwszej kolejności w sposób
polubowny, w sytuacji gdyby ta forma nie dała rezultatu, sądem właściwym dla rozstrzygania
sporów jest sąd miejscowo właściwy wg obowiązujących przepisów.

6. W przypadku sporów między Sklepem, a osobą fizyczną nie będącą konsumentem lub osobą
prawną, sądem właściwym miejscowo jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu.

7. Regulamin obowiązuje od dnia 20.05.2021